Diagnosi i estratègies d’actuació urbanística (DIES). Urbanització Pinedes de l’Armengol

Dades La Torre de Claramunt, Anoia 2019 DIES-Urb Pinedes de l’Armengol Superfície: 148 Ha, 1.739 parcel·les Diputació de Barcelona (GSHUA) i Ajuntament de La Torre de Claramunt L’objectiu principal del DIES és analitzar la situació urbanística actual i el nivell de consolidació de la Urbanització Pinedes de l’Armengol; per això cal estudiar l’estructura de la propietat, així com l’estat de les xarxes de serveis per poder aportar arguments que puguin facilitar la presa de decisions a l’Ajuntament i altres agents del territori en gestió urbanística dels sòls....
Read More

Pla Especial Urbanístic de l’Estació de Muntanya de Guils-Fontanera

Dades Guils de Cerdanya, Cerdanya 2019 PEU-Estació de Muntanya de Guils-Fontanera (PEUGF) Superfície: 7,14 Ha, sòl no urbanitzable Ajuntament de Guils de Cerdanya L’objectiu principal del PEUGF és aprofitar les eines que dóna el planejament urbanístic per impulsar el conjunt de l’estació de muntanya de Guils Fontanera com a motor econòmic i turístic del Pirineu Cerdà. Altres objectius del PEUGF són: potenciar i gestionar el desenvolupament del domini esquiable; Impulsar i potenciar l’estació de muntanya com a motor econòmic i turístic durant tot l’any; Ordenar els peus de pista amb usos culturals i recreatius que ajudin a diversificar l’oferta; Fer compatibles el usos en les àrees protegides; Millorar l’accessibilitat i mobilitat; Garantir les xarxes de serveis; Establir directrius ambientals....
Read More

Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artés

Dades Artés, Bages 2018 Avanç de POUM d’Artés Superfície: 17,87 km2, 5.648 habitants Diputació de Barcelona (GSHUA) i Ajuntament d’Artés L’Avanç de POUM d’Artés es marca com a objectius integrar la visió territorial en qüestions com la mobilitat, els serveis i les infraestructures; entendre els espais agrícoles, forestals i fluvials com a components bàsics de la configuració d’uns espais lliures d’Artés que ha de garantir la seva continuïtat amb els municipis veïns. tanmateix adequar el ritme de desenvolupament urbà del municipi a les estimacions previstes a l’horitzó de vigència del POUM, tant pel que fa al creixement de la població com dels requeriments en la producció d’habitatges principals, prioritzant la densificació d’habitatges en alguns àmbits urbans actuals, i la millora i compleció de les trames urbanes existents i evitant la dispersió dels futurs teixits residencials. Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adequada i proporcional de noves dotacions d’habitatge públic, equipaments comunitaris i espais lliures, tenint en compte...
Read More

Dictamen urbanístic a l’àmbit de la Carretera de les Aigües

Dades Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona 2018 DU-Carretera de les Aigües Superfície: 16.400 m2, 18 parcel·les Associació de Veïns Peu del Funicular L’objectiu principal d’aquest DU-Carretera de les Aigües es recolzar als veïns d’aquest àmbit en el reconeixement de les seves propietats com a finques urbanes que han estat integrades plenament dins el teixit consolidat. Aquest dictamen té la voluntat d’evolucionar cap a una Modificació puntual del PGM que permeti corregir un greuge de més de 5 dècades i ajustar els límits fixats pel planejament vigent sense alterar la funció dels espais lliures ni incidint en cap pèrdua qualitativa de les reserves fixades per la declaració de Parc Natural....
Read More

Direcció del Pla Estratègic de Sant Antoni de Portmany

Dades Sant Antoni de Portmany, Eivissa 2018-2019 PE-Sant Antoni de Portmany Superfície: 127 km2, 25.779 habitants Ajuntament de Sant Antoni de Portmany L’objectiu principal d’aquest DU-Carretera de les Aigües es recolzar als veïns d’aquest àmbit en el reconeixement de les seves propietats com a finques urbanes que han estat integrades plenament dins el teixit consolidat. Aquest dictamen té la voluntat d’evolucionar cap a una Modificació puntual del PGM que permeti corregir un greuge de més de 5 dècades i ajustar els límits fixats pel planejament vigent sense alterar la funció dels espais lliures ni incidint en cap pèrdua qualitativa de les reserves fixades per la declaració de Parc Natural....
Read More