Dades

  • Sant Antoni de Portmany, Eivissa
  • 2018-2019
  • PE-Sant Antoni de Portmany
  • Superfície: 127 km2, 25.779 habitants
  • Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
L’objectiu principal d’aquest DU-Carretera de les Aigües es recolzar als veïns d’aquest àmbit en el reconeixement de les seves propietats com a finques urbanes que han estat integrades plenament dins el teixit consolidat. Aquest dictamen té la voluntat d’evolucionar cap a una Modificació puntual del PGM que permeti corregir un greuge de més de 5 dècades i ajustar els límits fixats pel planejament vigent sense alterar la funció dels espais lliures ni incidint en cap pèrdua qualitativa de les reserves fixades per la declaració de Parc Natural.