Anàlisi econòmic, social i mediambental

A AVRA vehiculem els processos de treball a partir d’un anàlisi robust dels vectors econòmics, socials, i mediambientals que modelen les polítiques del sòl. En un context global marcat per la complexitat de les relacions que intervenen en el desenvolupament local i territorial del medi urbà i rural, reforcem els processos d’extracció, anàlisi i tractament de les dades multisectorials generades pel territori modelant infraestructures de dades geoespacials –GIS & BIM- claus per a assolir diagnosis d’impacte.

Ús de la tecnologia, dades obertes i visualització

Apostem per l’ús sistemàtic de la tecnologia per reduir els terminis dels processos de treball disposant d’un elevat coneixement de plataformes de dades obertes desenvolupades per institucions, governs i organismes d’escala local, regional i internacional. Aquesta informació, un cop tractada, és integrada en planimetria d’elevada qualitat gràfica que facilita l’elaboració de diagnosis, processos participatius i l’exposició pública a la ciutadania.