Afrontem tot projecte partint d’un robust anàlisi de l’escala territorial

Coneixedores de la tradició i evolució que ha experimentat la planificació regional en els darrers anys fins vehicular bona part de les agendes de desenvolupament global considerem clau entendre els fluxos que modelen a les àrees urbanes i periurbanes, als hinterlands urbà-rurals, a les petites poblacions rurals i als ecosistemes ambientals.

Incorporem en l’escala regional la necessitat de

  • Entendre els processos d’urbanització i els canvis en la coberta del sòl a escala macro i les projeccions a curt, mitjà i llarg termini.
  • Afrontar la sobirania hídrica, energètica i alimentària del territori des de la lluita contra la desertització social i funcional del medi rural.
  • Garantir el traçat òptim d’infraestructures de mobilitat que generin el major impacte en el benestar de la població amb el menor impacte en el medi.
  • Escalar i descentralitzar els pols d’activitat econòmica integrant nous usos d’alt valor afegit per a la població.
  • Enfortir la cooperació entre municipis i administració multinivell en les polítiques de sòl, d’habitatge públic i la mancomunació de serveis.
  • Apropar les diferents agendes globals integrades en l’Agenda 2030 al govern local i a la seva població, en concret als més joves, sobre els quals recau en bona part la planificació que es desenvolupa avui.