Treballem per un desenvolupament inclusiu, sostenible i viable

Des d’AVRA considerem que els instruments de planejament han de enfortir les capacitats del medi urbà i rural sense distincions. En un món condicionat per la inèrcia a la vida en la ciutat i l’abandonament i envelliment del medi rural cal potenciar una estratègia de sòl que generi impacte en un desenvolupament local socialment inclusiu, mediambientalment responsable i econòmicament viable, contribuint a incrementar el benestar present i futur de la població.

Actuem en el planejament urbà i rural incidint en la necessitat:

  • Reforçar els processos analítics que han de derivar en diagnosis robustes dels vectors ambientals, socials i econòmics que modelen als vincles urbà-rurals i ambientals.
  • Considerar el planejament municipal com la principal fulla de ruta per al progrés del conjunt de la població.
  • Entendre els usos del sòl a partir d’un anàlisi detallat del planejament municipal i territorial vigent com de la legislació urbanística i sectorial.
  • Acompanyar als governs locals en les tasques de dinamització dels processos de participació ciutadana lligats a la planificació urbanística.
  • Enfortir els anàlisi i diagnòstics econòmics i financers sobre els quals s’ha de dimensionar la política municipal del sòl i d’habitatge.
  • Defensar i promoure una conducta ètica i honesta al llarg dels processos de treball lligats al planejament sense generar greuges comparatius ni indefensió per a la ciutadania, i sempre prioritzant el bé comú i l’interès general per sobre de l’individual.
  • Complementar a la planificació del sòl amb instruments de planejament estratègic multisectorial àgils, flexibles i dinàmics que permetin a governs i ciutadania adaptar-se als canvis.
  • Apostar per la millora continuada dels processos de treball des de la tecnologia incorporant nous vectors i àrees d’actuació que puguin aparèixer en el futur.
  • Reforçar la capacitat de resiliència ambiental, social i econòmica del municipi davant de episodis de crisi potencial.