Dades

  • Artés, Bages
  • 2018
  • Avanç de POUM d’Artés
  • Superfície: 17,87 km2, 5.648 habitants
  • Diputació de Barcelona (GSHUA) i Ajuntament d’Artés

L’Avanç de POUM d’Artés es marca com a objectius integrar la visió territorial en qüestions com la mobilitat, els serveis i les infraestructures; entendre els espais agrícoles, forestals i fluvials com a components bàsics de la configuració d’uns espais lliures d’Artés que ha de garantir la seva continuïtat amb els municipis veïns. tanmateix adequar el ritme de desenvolupament urbà del municipi a les estimacions previstes a l’horitzó de vigència del POUM, tant pel que fa al creixement de la població com dels requeriments en la producció d’habitatges principals, prioritzant la densificació d’habitatges en alguns àmbits urbans actuals, i la millora i compleció de les trames urbanes existents i evitant la dispersió dels futurs teixits residencials. Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adequada i proporcional de noves dotacions d’habitatge públic, equipaments comunitaris i espais lliures, tenint en compte les necessitats de la població, la viabilitat econòmica i les dinàmiques demogràfiques actuals i futures. Fomentar, en la mesura del possible, un model de mobilitat més racional, garantint una secció del sistema viari que possibiliti la continuïtat de les voreres i dels recorreguts per a bicicletes, i preveient espais suficients i ben localitzats per a l’aparcament de vehicles entorn del nucli urbà. Garantir la reserva de sòls per a la implantació de noves activitats econòmiques i industrials dimensionades d’acord amb la demanda i necessitats de l’economia local i comarcal.