Dades

  • Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
  • 2018
  • DU-Carretera de les Aigües
  • Superfície: 16.400 m2, 18 parcel·les
  • Associació de Veïns Peu del Funicular

L’objectiu principal d’aquest DU-Carretera de les Aigües es recolzar als veïns d’aquest àmbit en el reconeixement de les seves propietats com a finques urbanes que han estat integrades plenament dins el teixit consolidat. Aquest dictamen té la voluntat d’evolucionar cap a una Modificació puntual del PGM que permeti corregir un greuge de més de 5 dècades i ajustar els límits fixats pel planejament vigent sense alterar la funció dels espais lliures ni incidint en cap pèrdua qualitativa de les reserves fixades per la declaració de Parc Natural.